Regulamin

Ryanair Parking z ParkVią jest oznaczeniem usług oferowanych ParkCloud Ltd.

1. ParkCloud jest agencją pośrednicząca w dokonywaniu rezerwacji i dlatego też wszelka odpowiedzialność za samochody pozostawione na parkingu, spoczywaja na podmiotach świadczących rezerwowane usługi, tj. właścicielach parkingów, hoteli, dostawców usługi Meet&Greet lub innych podmiotów świadczących zarezerowane usługi ("Dostawcy Parkingowi"). Akceptują Państwo fakt, że dokonując rezerwacji przez stronę ParkCloud, korzystają Państwo tylko z usługi pośrednictwa, a udostępnienie samych miejsc parkingowych należy bezpośrednio do Dostawcy Parkingowego wybranego parkingu, w momencie przybycia klienta na wcześniej zarezerwowane miejsce parkingowe. Dostawcami Parkingowymi są firmy nie podlegające ParkCloud, nie będące agentami ani podmiotami zrzeszonymi ParkCloud oraz oferujące usługi niezależne od ParkCloud. ParkCloud nie jest podmiotem odpowiedzialnym za zaistniałe błędy, pomyłki, uchybienia, niedotrzymanie zobowiązań, czy też zaniedbania wynikłe z działania Dostawców Parkingowych, jak również za kontuzje, zranienia, śmierć, zniszczenie mienia i inne szkody zaistniałe z winy Dostawców Parkingowych. ParkCloud nie ponosi odpowiedzialności i nie dokonuje rekompensaty w przypadku strajków, działania siły wyższej lub jakichkolwiek szkód powstałych z przyczyn pozostających poza bezpośrednią kontrolą. Nie ponosi również odpowiedzialności w przypadku zaistnienia jakichkolwiek dodatkowych kosztów, błędów, opóźnień oraz działań lokalnych władz lub urzędów.

2. ParkCloud monitoruje ceny dostępnych usług, aby stale oferować Państwu najlepsze opcje parkingowe. Ceny mogą spadać oraz wzrastać w związku ze specyfiką danej pory roku lub występowania ofert specjalnych. Wyświetlone na stronie ceny dotyczą rezerwacji on-line. Ceny podawane przez Dostawców Parkingowych zazwyczaj zawierają wszelkie stosowne podatki, jak VAT, czy inne lokalne ich odpowiedniki, pobierane w kraju Dostawcy Parkingowego, chyba że podano inaczej lub dany kraj nie posiada ustandaryzowanego systemu podatkowego np. Stany Zjednoczone, gdzie występuja podatki stanowe i federalne (lub podobne). W takiej sytuacji opłata wynikająca z należności podatkowych zostanie dodana do kwoty usługi parkingowej i będzie wyszczególniona na otrzymanym przez Państwa potwierdzeniu rezerwacji. Bez względu na wybraną metode płatności, nie są Państwo obciążani dodatkowymi opłatami wynikającymi z wybranej metody płatności.

3. Rezerwacja i Procedury Rezygnacji

4. Strona internetowa ParkCloud może zawierać linki do witryn internetowych obsługiwanych przez inne podmioty. ParkCloud nie kontroluje tych witryn i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, badź jakiekolwiek celowe działania lub zaniedbania ze strony osób trzecich, co skutkować może utratą, uszkodzeniem, opóźnieniem lub jakimikolwiek stratami poniesionymi przez Państwa lub Państwa bliskich. ParkCloud nie ponosi również odpowiedzialności za prawdziwość informacji i opinii zawartych na takich stronach. Witryny te nie są badane, monitorowane i kontrolowane pod wzgledem dokladności i kompletności przez ParkCloud. Ponadto Linki dostepne na stronie internetowej ParkCloud nie stanowią potwierdzenia przez ParkCloud prawdziwości zawartych tam treści. Jeśli zdecydujecie się Państwo opuścić stronę internetową ParkCloud, aby uzyskać dostęp do owych witryn, czynicie to na własne ryzyko. W czasie ich odwiedzania bądą miały zastosowanie wszystkie zasady (w tym polityka prywatności) i procedury operacyjne owych stron internetowych. ParkCloud nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.

5. Cała zawartość strony internetowej ParkCloud jest chroniona prawem autorskim © ParkCloud Ltd Wszelkie prawa zastrzeżone. Inne oznaczenia produktów i firm zamieszczonych na stronie ParkCloud mogą być znakami towarowymi ich właścicieli. Obrazy na stronie internetowej ParkCloud zamieszczone są włączone w celu ich przeglądania i nie mogą być zapisywane lub pobierane w dowolnym formacie. Żadne opinie klientów umieszczone na stronie internetowej ParkCloud nie reprezentują opinii ParkCloud.

6. Informacje, oprogramowanie software, produkty i usługi zawarte na stronie ParkCloud mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. ParkCloud i jego podmioty stowarzyszone nie gwarantują dokładności i uchylają się od odpowiedzialności za istniejące niescisłości dotyczące informacji w opisach hoteli, parkingów i innych produktów turystycznych, wyświetlanych na niniejszej stronie (włączając fotografie, opisy warunków pobytu i udogodnień oferowanych przez hotele, ogólne opisy produktów, itp.), z których wiele dostarczanych jest przez dostawców poszczególnych usług. Wszelkie oceny produktów i usług, wyświetlane na niniejszej stronie, są jedynie ogólnymi wytycznymi, a ParkCloud i jego podmioty stowarzyszone nie gwarantują ich dokładości. ParkCloud oraz jego podmioty stowarzyszone i / lub dostawcy usług mogą wprowadzić ulepszenia i / lub zmiany na niniejszej stronie internetowej w dowolnym momencie. ParkCloud i / lub jego dostawcy nie składają żadnych oświadczeń o przydatności wyświetlanych informacji, produktów i usług zawartych na stronie. ParkCloud, jego podmioty stowarzyszone i / lub dostawcy niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji w odniesieniu do tych informacji, oprogramowania, produktów i usług, w tym wszelkich gwarancji i warunków zapewniajacych o odpowiedniej jakości oraz przydatnosci do określonego celu. Dostawcy świadczący usługi dla ParkCloud są niezależnymi firmami, a nie agentami lub pracownikami ParkCloud lub jego filii. ParkCloud i jego podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za działania, błędy, zaniedbania, oświadczenia, naruszenia lub zaniedbania ze strony takich firm lub za ewentualne obrażenia ciała, smierć, uszkodzenie mienia, lub inne szkody lub koszty wynikajace z ich dzialałości. ParkCloud i jej filie nie ponoszą odpowiedzialności i nie zrefundują strat w przypadku strajków, działania siły wyższej lub innych przyczyn będących poza bezpośrednią kontrolą, ani nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie dodatkowe koszty, zaniedbania, opóźnienia, zmiany trasy lub decyzje władz i organów państwowych. W żadnym wypadku ParkCloud i jego filie i / lub ich dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, szkodliwe społecznie, bądź podlegające odpowiedzialności karnej lub cywilnej, wtórne szkody, wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z niniejszej strony internetowej lub też z opóźnieniem, czy niemożnością z niej skorzystania oraz za jakiekolwiek informacje, oprogramowanie, produkty i usługi uzyskane za pośrednictwem tej strony internetowej lub w inny sposób, wynikajace z korzystania z niej (w tym m.in. utratę możliwości korzystania z danych, zysków, oszczędności lub możliwości), podstałe na podstawie umowy czy innego zobowiązania, nawet jeśli ParkCloud, jej filie i / lub dostawcy zostali powiadomieni o możliwości wystapienia szkód. ParkCloud, jego podmioty stowarzyszone i / lub dostawcy ponoszą jedynie odpowiedzialność za bezpośrednie straty wynikające z korzystania z tej strony internetowej, na podstawie odpowiedzialności z tytułu rękojmi badź innych uprawnień, do maksymalnej łącznej wartości transakcji, z których powstała wierzytelność, w odniesieniu do każdego zdarzenia lub serii powiązanych ze sobą zdarzeń. Powyższe warunki i wyłączenie odpowiedzialności nie mają wpływu na ustawowe prawa konsumenta.

7. Użytkownik zobowiązuje się chronić i zabezpieczać ParkCloud, jej spółki zależne i / lub jej odpowiednich dostawców oraz wszystkich jej prezesów, dyrektorów, pracowników i agentów przed jakimikolwiek roszczeniami, powództwem, żądaniami, stratami, szkodami, karą grzywny lub innymi kosztami lub obciążeniami jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi, na opłaty prawne i księgowe, wniesione przez osoby trzecie w wyniku:

8. Użytkownik gwarantuje, że korzystając z witryny internetowej ParkCloud, nie będzie używał jej do celów niezgodnych z prawem lub zakazanych przez niniejsze Warunki.

ParkCloud jest firmą zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii pod numerem 6557569.

Anulowanie rezerwacji